Home

Private Blood Bank

jvBmcv emiKvix i cwimvjb K` mg~ni ZvwjKv

wgK bs

cwZvbmg~ni bvg I wVKvbv

jvBm bs

cvwi ZvwiL

1|

LvRv BDb~m Avjx gwWKj KjR I nvmcvZvj, GbvqZcyi, wmivRM|

01

22/4/2008Bs

2|

Gvcvjv nvmcvZvj, XvKv  cU bs-81, eK-B, emyiv Av/G,XvKv|

02

22/4/2008Bs

3|

^Qv i`vb Kgm~Px ( KvqvUvg dvDkb), 119, kvwbMi,XvKv|

03

28/4/2008Bs

4|

jve GBW evW evsK, evox-1,ivW-4, avbgw,XvKv|

04

06/5/2008Bs

5|

wmwU nvmcvZvj wjwgUW, 1/8, eK-B, jvjgvwUqv, XvKv|

05

05/5/2008Bs

6|

qvi nvmcvZvj, 18/Gd, cwg cvc_, XvKv|

06

11/5/2008Bs

7|

BDbvBUW nvmcvZvj wjt, cU-15, ivW-71, jkvb-1,XvKv|

07

04/5/2008Bs

8|

wKWbx dvDkb, evox-6, ivW-8, avbgw, XvKv|

08

22/5/2008Bs

9|

Av`-xb nvmcvZvj, 2, eo gMevRvi,XvKv|

09

05/6/2008Bs

10|

Mxb wfD wKwbK evW evsK, 25/3, Mxb ivW, avbgw, XvKv|

10

12/6/2008Bs

11|

w` XvKv wKwbK G evW evsK, GBP-24, AvgZjx wbD GqvicvU ivW, gnvLvjx, XvKv|

11

12/11/2008Bs

12|

evsjv`k evW evsK G UvwdDkb mUvi, 22/12, wgicyi ivW, XvKv|

12

04/12/2008Bs

13|

dgvm evW evsK, 1/9, gvq~b ivW, KjR MU, XvKv|

13

04/12/2008Bs

14|

jvBd mf evW evsK G UvwdDkb gwWwmb mUvi, 9/5, mUvix ivW, dzjevoxqv, XvKv|

14

21/01/2009 Bs

15|

wbD evsjv`k cv_jwR G evW evsK, ivW bs-9/2, evox bs-69, avbgw Av/G, XvKv|

15

15/02/2009Bs

16|

ivMx KjvY evW evsK G W Kqvi mUvi, GBP-61, 61/1, 2q Zjv, wbD GqvicvU ivW, AvgZjx, gnvLvjx, XvKv|

16

18/02/2009Bs

17|

Rqb~j nK wkK`vi Ig gwWKj KjR G nvmcvZvj (cvt)wjt gwbKv GU, cwg avbgw, XvKv|

17

02/03/2009 Bs

18|

Bevnxg KvwWqvK nvmcvZvj G wimvP BbwwUDU, 122,KvRx bRij Bmjvg GwfwbD, kvnevM,XvKv|

18

02/03/2009 B

19|

evsjv`k gwWKj KjR nvmcvZvj, evox bs-35,ivW bs-14/G,avbgw,XvKv

19

07/04/2009 Bs

20|

jvvi _vjvmwgqv evW evsK, nvwoqv, w`NvcwZqv` bvUvi|

20

15/04/2009 Bs

21|

IwiqUvj evW G cv_jwR mUvi, 30,Mxb ivW, avbgw, XvKv|

21

27/04/2009 Bs

22|

XvKv evW evsK G UvwdDkb mUvi, 9/1L,mUvixqUivW,djevwoqv,XvKv|

22

28/04/2009 Bs

23|

eviWg nvmcvZvj, 122, KvRx bRij Bmjvg GwfwbD, kvnevM, XvKv|

23

13/07/2009 Bs

24|

XvKv wmwU evW evsK G UvwdDkb mUvi, evox bs-120, ivW bs- 9G, avbgw, XvKv|

24

26/07/2009 Bs

25|

idvZzjvn KwgDwbwU nvmcvZvj, VsMvgviv, MvKzj, eov|

25

26/07/2009 Bs

26|

bvkbvj evW G cv_jwR mUvi, 78/3, bvwRgDwb ivW,PvbLvicyj,XvKv|

26

01/09/2009Bs

27|

Gj WvqvMbwK mUvi, 214, AvDUvi mvKzjvi ivW, eogMevRvi, XvKv&

27

10/01/2010Bs

28|

iwUbv evW evsK, 2/K/5, beve nvweeyjvn ivW, kvnevM, XvKv|

28

14/01/2010Bs

29|

eZx evW evsK, QvU Kvjxevox, AvKzi UvKzi, UvsMvBj|

29

19/01/2010Bs

30|

jvBd mBf evW evsK G UvwdDkb mUvi, Pa~ix feb, 1284, I,Avi,wbRvg ivW, PMvg|

30

01/03/2010Bs

31|

w` WvqvMbvwmm G cv_jwR mUvi, 166/G, jKmvKvm, KjvevMvb, XvKv|

31

07/03/2010 Bs

32|

gwWdqvi evW evsK G UvwdDkb mUvi, 63/we, MxYivW, XvKv|

32

07/03/2010 Bs

33|

mweKv evW evsK G UvwdDkb mUvi, 22/12, wgicyi ivW, kvgjx, gvnv`cyi, XvKv|

33

19/04/2010 Bs

34|

m gvP evW evsK G UvwdDkb mUvi wjt, 166/G, jK mvKvm, KjvevMvb, XvKv|

34

22/04/2010Bs

35|

wbivgq evW evsK, wW-118. _vbv ivW, mvfvi, XvKv|

35

22/04/2010 Bs

36|

wbD mBf jvBd evW evsK G WvqvMbwK mUvi, Gm,G, evix gvKU, cywjk jvBb, Kzwgjv|

36

12/05/2010 Bs

37|

m gvP evW evsK G UvwdDkb mUvi wjt, 91/G (3q Zjv) wbD mvKzjvi ivW, gvjxevM, XvKv|

37

19/05/2010 Bs

38|

Avwjd evW evsK G UvwdDkb mUvi, 44/11, cwg cv c_, XvKv|

38

11/07/2010Bs

39|

bvUvi evW evsK, gv`vmv gvo, XvKv ivW, bvUvi|

39

10/08/2010Bs

40|

dvZgv ggvwiqvj WvqvMbwK gwWKj mvwfmm G evW evsK, 91, wekwgjvn kwcs Kgc, AvRgcyi KvPuvevRvi, , Div, XvKv|

40

20/09/2010Bs

41|

jvBd evW G UvwdDkb mUvi, 96 knx` dviK ivW, `wb hvvevox, XvKv|

41

23/09/2010Bs

 

Home